Στη συνέχεια ακολουθεί, για κάθε έτος λειτουργίας, ο Ετήσιος Απολογισμός εργασιών του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας & Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας όπως έχουν δημοσιευτεί: