Η Αποστολή μας

Η αποστολή του Ινστιτούτου εκπορεύεται από τους σύγχρονους άξονες διαμόρφωσης των σύγχρονων πολιτικών Υγείας όπως ορίζονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς- Policy Makers- Regulators.

* Παγκόσμια Κάλυψη των Αναγκών Υγείας (Universal Health Coverage WHO 2020-2030/WHO OFFICE-Europe, Health 2020)

* Ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με επίκεντρο τον ασθενή. (Delivering Quality Health Services: A Global Imperative, WHO-OECD- The World Bank 2018.

Συνοπτικά:
- η προώθηση, υποστήριξη και εφαρμογή προγραμμάτων για τη διαμόρφωση υπηρεσιών ‘προστιθέμενης αξίας’ στις υπηρεσίες υγείας
- η προώθηση, υποστήριξη και εφαρμογή προγραμμάτων που ενισχύουν τον ‘ασθενοκεντρικό χαρακτήρα’ των υπηρεσιών υγείας
- η ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών σε όλα τα επίπεδα της υγειονομικής φροντίδας και της παροχής υπηρεσιών υγείας
- η εφαρμογή διεθνών και εθνικών προτύπων διοίκησης, διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας ασθενών στις υπηρεσίες υγείας,
- η σχετική με αυτά εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και η συνεισφορά στη διασφάλιση συμμόρφωσης των υπηρεσιών υγείας με τα διεθνή πρότυπα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα υγείας
- η εν γένει αποτύπωση της τρέχουσα κατάστασης κλινικής αποτελεσματικότητας, του επιπέδου των ιατρονοσηλευτικών σφαλμάτων και των συναφών δεικτών ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας προκειμένου για τη διαμόρφωση στρατηγικών για τη βελτίωσή τους
- η υποστήριξη της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων, η παρακολούθηση δεικτών και η εγγύηση της αντικειμενικότητας και ακρίβειας των παραγόμενων αποτελεσμάτων και στατιστικών αναφορών:
  • ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη
  • μείωσης σφαλμάτων στην εφαρμογή της ιατρονοσηλευτικής φροντίδας
  • πρόληψης συμβάντων με επίπτωση στην κλινική αποτελεσματικότητα

Ο Στόχος

Στόχος του Ινστιτούτου είναι η συνένωση δυνάμεων των πλέον εξειδικευμένων επαγγελματιών και φορέων του χώρου της υγείας που είναι σε θέση να συνεισφέρουν σημαντικά στη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας της υγείας σε εθνικό και διασυνοριακό πλαίσιο.