Διάρκεια: 2 ημέρες- 16 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό

Η επιχειρηματική δεοντολογία σήμερα υπαγορεύεται από τις αρχές της βιωσιμότητας σύμφωνα με τη διακήρυξη της “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” των Ηνωμένων Εθνών το 2015 και τις αρχές της βιωσιμότητας. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), η επιχειρησιακή ηθική, η εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας, και οι αρχές προστασίας του περιβάλλοντος είναι ορισμένες από τις αρχές αυτές και εστιάζουν στις κατάλληλες καθημερινές εταιρικές δραστηριότητες, σε σχέση με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών, των ενδιαφερομένων στην αγορά και της κοινωνίας εν γένει.

Τι είναι η επιχειρηματική ηθική και δεοντολογια·;
Η επιχειρηματική ηθική είναι ένα σύστημα ηθικών αρχών που εφαρμόζεται στον κόσμο των εταιρειών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η επιχειρηματική δεοντολογία είναι ένα πλαίσιο εφαρμοσμένης δεοντολογίας που εξετάζει τις δεοντολογικές αρχές και τα ηθικά ή δεοντολογικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την αποδεκτή συμπεριφορά από οργανισμούς στο πλαίσιο στρατηγικής προσέγγισης. Μια ηθική προσέγγιση/συμπεριφορά είναι απαραίτητη τόσο για την εταιρική επιτυχία, όσο και για τη θετική εταιρική εικόνα και ισχύει για όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και της αλληλεπίδρασης των μεμονωμένων ατόμων και των επιχειρήσεων συνολικά

Τι είναι η ΕΚΕ;
Η ΕΚΕ ορίζει όλα τα δεοντολογικά ζητήματα που πρέπει να ακολουθούν αποτελεσματικά οι επιχειρηματίες. Πολλές οργανώσεις επιλέγουν να αναλάβουν δημόσια δέσμευση σε ηθικές επιχειρηματικές αξίες, διαμορφώνοντας κώδικες δεοντολογίας και επιχειρησιακές αρχές. Με τον τρόπο αυτό, πρέπει να λαμβάνονται δράσεις αναφορικά με την προσωπική και εταιρική ευθύνη, την εταιρική προσφορά και την εταιρική διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΕ αναφέρεται σε εταιρείες που αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η ΕΚΕ είναι όλο και πιο σημαντική για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Μπορεί να αποφέρει οφέλη όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου, την εξοικονόμηση κόστους, την πρόσβαση σε κεφάλαια, τις σχέσεις με τους πελάτες, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και την ικανότητα καινοτομίας.

Η ανάγκη για επιχειρηματική δεοντολογία και εταιρική κοινωνική ευθύνη στον τομέα της υγείας
Κάθε οργανισμός θα πρέπει να λειτουργεί με έναν ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, πόσο μάλλον για τις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και οι προσδοκίες όλων των μερών της αγοράς και των ενδιαφερομένων μερων, όπως:

– Ασθενείς
– Προσωπικό
– Μέτοχοι
– Περιβάλλον
– Τοπικές κοινότητες

Επιχειρηματικοί εταίροι και προμηθευτές
Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης λειτουργούν σε πολύ ευαίσθητο περιβάλλον και έρχονται αντιμέτωπες με τα εκάστοτε εγειρόμενα δεοντολογικά και ηθικά ζητήματα. Υπάρχουν διάφοροι μοναδικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ηθική λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία σε οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματα των ασθενών, η ανάγκη για νέα, δαπανηρή και συνάμα ανταγωνιστική τεχνολογία, το αυξανόμενο κόστος των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, η διαφθορά στον τομέα της υγείας, οι αυξανόμενες προσδοκίες για την βέλτιστη κλινική αποτελεσματικότητα, η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τη διαχείριση των λοιμωδών / επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, οι αντικρουόμενες κοινωνικές αξίες και πολλά άλλα. Για το σκοπό αυτό, οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους παράγοντες και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα στον τομέα της υγείας.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρονται μέσω του προγράμματος κατάρτισης θα αποτελέσουν σημαντικό πλεονέκτημα για την επαγγελματική ανάπτυξη και οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις τρέχουσες ανάγκες των επιχειρήσεων ως προς τη μεγιστοποίηση των κερδών, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα κοινωνικές, περιβαλλοντικές και ηθικές ανησυχίες και την γενικότερη ενεργοποίησή ευαισθητοποίησή τους.

Στόχοι Εκπαίδευσης

 • Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
 • Επεξήγηση και εμβάθυνση της έννοιας και των συνιστωσών της εταιρικής βιωσιμότητας, της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Παρουσίαση των διεθνών προτύπων Βιωσιμότητας
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών βέλτιστων πρακτικών
 • Νοοτροπία και κουλτουρα προσανατολισμένη προς τη βιωσιμότητα, την επιχειρηματική δεοντολογία και την ΕΚΕ
 • Ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής – Βελτίωση της εταιρικής εικόνας
 • Εφαρμογή δεοντολογικών αξιών, αρχών, κατευθυντήριων γραμμών και κωδίκων δεοντολογίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
 • Προστασία των ιατρικών δεδομένων και των πληροφοριών
 • Αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών, δεοντολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων
 • Μείωση των φραγμών και βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης της ΕΚΕ
 • Αύξηση της ικανοποίησης, της εμπλοκής και της παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Ενίσχυση συμμετοχικότητας των ασθενών
 • Ενίσχυση της επικοινωνίας και του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών και χρήση φυσικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων
 • Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο έκδοσης κοινωνικών αναφορών / εκθέσεων βιωσιμότητας

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες που απασχολούνται στον Τομέα Υγείας
 • Σύμβουλοι – Εσωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Υπεύθυνοι Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας