Διάρκεια: 2 ημέρες- 10 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά 

Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Επίπεδο: Γενικό

Η λειτουργία και εποπτεία των υπηρεσιών μέσα από το πρίσμα της Κλινικής Διακυβέρνησης αποτελεί τη βασική μεταρρύθμιση στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας η οποία θα πρέπει να συντελεστεί προκειμένου να υιοθετηθεί η κουλτούρα διασφάλισης ποιότητας αλλά και διαρκούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με τις αρχές του Εθνικού Σχεδίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Ασθενών αλλά και με το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Βασικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Διοικητική και Κλινική ηγεσία
 • Ορισμοί, ονοματολογία και διεθνής εμπειρία
 • Ο ρόλος των ενδονοσοκομειακών επιτροπών και οργάνων στην άσκηση Ηγεσίας και Κλινικής Διακυβέρνησης – Αρχές και Διαδικασίες Λειτουργίας των Επιτροπών
 • Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στις Υπηρεσίες Υγείας- Ο ρόλος του Ασθενή/ωφελούμενου στην Κλινική Διακυβέρνηση- Ενημέρωση- Εκπαίδευση- Συναίνεση
 • Κλινικός έλεγχος διαχείρισης ασθενών/ωφελούμενων (clinical audit)- Τυποποίηση
 • Εκπαίδευση, συνεχής κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη στο ΕΣΥ
 • Ανάπτυξη, μέτρηση και αξιολόγηση/αξιοποίηση δεικτών ποιότητας σε κλινικά περιβάλλοντα
 • Εποπτεία της κλινικής αποτελεσματικότητας, απόδοσης, συμμόρφωσης και ποιότητας μέσω Δεικτών (Key Performance Indicators)

 

Το πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωσή του οδηγεί σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ινστιτούτου.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Διοικήσεις των Φορέων του Συστήματος Υγείας
 • Στελέχη Υπουργείου Υγείας
 • Διοικήσεις ΥΠΕ, Νοσοκομείων, ΠΦΥ
 • Συνεπικεφαλείς Ιατρικών και Νοσηλευτικών Διευθύνσεων
 • Πρόεδροι Νοσοκομειακών Επιτροπών