Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας είναι στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώση τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Οι δύο οργανισμοί συμφωνούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει: 


  • * Την προώθηση, υποστήριξη και εφαρμογή προγραμμάτων για τη διαμόρφωση ποιοτικών υπηρεσιών ‘προστιθέμενης αξίας’ στις υπηρεσίες υγείας 

  • * Ανάπτυξη, προώθηση, (συνδι)οργάνωση και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου για τα επιστημονικά πεδία που άπτονται των σχετικών αντικειμένων των δυο φορέων με στόχο την μετεκπαίδευση, την πιστοποιημένη εξειδίκευση 

  • * Την επιμόρφωση επαγγελματιών αλλά και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην αγορά μέσα από πιλοτικά-συμβουλευτικά- υποστηρικτικά προγράμματα 

  • * Τη συνεργασία αναφορικά με τη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων (ευρωπαϊκών- διεθνών, εθνικών, περιφερειακών φορέων χρηματοδότησης) για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών – ενεργειών, όσον αφορά στις συναφείς δράσεις και στόχους. 

  • * Δημιουργία κινήτρων για την εντατική ενασχόληση σπουδαστών με την έρευνα και δημιουργία προοπτικών απασχόλησης σε εθνικούς και διεθνείς φορείς 

  • * Ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για παροχή έργου σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα 

  • * Προσέλκυση πόρων για τη δημιουργία υποδομών, προκειμένου να καλυφθούν εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες τόσο του ινστιτούτου, όσο και των σπουδαστών του εργαστηρίου 

  • * Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

  • * Την από κοινού αξιοποίηση των διαδικτυακών μέσων προβολής και κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να προωθούνται οι δράσεις, σκοποί και η αποστολή των συμβαλλόμενων οργανισμών 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων μπορείτε να επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα τους.