Χρήσιμες Πληροφορίες

Ημερομηνίες: Βάσει του εκάστοτε εκπαιδευτικού προγράμματος
Διάρκεια: 10 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες)
Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά
Εισηγητές: Δρ. Ραφτόπουλος Βασίλειος / κα Κατσάπη Αγγελική
Κόστος Συμμετοχής: 280,00€ ανά συμμετέχοντα
Πρόγραμμα: Για να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα, πατήστε εδώ
Εκπτωτική πολιτική: Παρακαλώ πατήστε εδώ.
Δήλωση συμμετοχής: Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρείτε εδώ.
Τρόπος Διεξαγωγής: Λόγω της πανδημίας του Covid-19, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση) μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Tο Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian, πραγματοποιεί διήμερο σεμινάριο για τη λειτουργία των Γραφείων Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας & τη Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων στην Υγεία.

Στο σεμινάριο θα αναλυθεί ο ρόλος των υπευθύνων ποιότητας και, γενικά, οι αρχές λειτουργίας του γραφείου διασφάλισης ποιότητας σε σχέση με την επίβλεψη και το διαρκή έλεγχο των υπηρεσιών υγείας. Θα παρουσιαστούν τα κατάλληλα εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει ο υπεύθυνος ποιότητας για να διασφαλίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανταπόκριση στις αρμοδιότητες και υπευθυνότητές του, κατ’ αναλογία με τα όσα εφαρμόζονται σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και διεθνώς, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ευρύτεροι στόχοι της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, της ασφάλειας των ασθενών και της διασφάλισης της ποιότητας στην εμπειρία του εξυπηρετούμενου ασθενή.

Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο του προγράμματος καλύπτει τις απαιτήσεις εφαρμογής των ευρέως χρησιμοποιούμενων βασικών διεθνών προτύπων που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες υγείας (τόσο των αρχών του ISO 9001:2015 όσο και του EN 15224:2016).

(Επεξήγηση: Το 2012 τέθηκε σε ισχύ το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15224 για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο επικεντρώνεται στις αρχές διαχείρισης κινδύνων αναφορικά με την ασφάλεια των ασθενών ενώ παράλληλα στοχεύει στην υλοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών και λειτουργικών συνθηκών στις μονάδες υγείας. Το πρότυπο εφαρμόζεται σε νοσοκομεία και κλινικές, διαγνωστικά κέντρα αλλά και σε ειδικές μονάδες (υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – κλινικές IVF, οδοντιατρικές εγκαταστάσεις/κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας κλπ.), θέτοντας ως πρωταρχικούς στόχους την ασφάλεια των ασθενών, τον εσωτερικό διαρκή έλεγχο καθώς και την ενίσχυση ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης).

Οι συμμετέχοντες που θα επιτύχουν στις εξετάσεις αξιολόγησης, θα ενταχθούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευομένων σε θέματα Λειτουργίας Γραφείου Ποιότητας– Διενέργειας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων στην Υγεία.

Στόχοι Εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • Έννοιες Ποιότητα – Επιθεώρηση – Διασφάλιση της ποιότητας και εφαρμογή τους στις υπηρεσίες υγείας
 • Η έννοια της ασφάλειας των ασθενών, η διαχείριση των κινδύνων και η σύνδεσή τους με τη διασφάλιση ποιότητας στους οργανισμούς του κλάδου υγείας
 • Οργάνωση, στόχοι και λειτουργία των Τμημάτων/Γραφείων Ποιότητας και των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων των ασθενών
 • Διαδικασία αξιολόγησης της ικανοποίησης των ασθενών και του κλίματος ασφάλειας στον χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας
 • Βασικές αρχές και μεθοδολογία Πιστοποίησης Ποιότητας Τμημάτων του Νοσοκομείου
 • Εφαρμογή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στην υγειονομική φροντίδα για την πρόληψη σφαλμάτων και των ανεπιθύμητων συμβάντων
 • Μεθοδολογίες διενέργειας επιθεωρήσεων (τύποι επιθεώρησης – κατηγορίες – δειγματοληψία)
 • Οδηγίες διενέργειας επιθεώρησης για τον έλεγχο συμμόρφωσης με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας – Σχεδιασμός πλάνου επιθεωρήσεων – αρχές σχεδιασμού και προγραμματισμού
 • Αναγνώριση, ταυτοποίηση, καταγραφή μη συμμορφώσεων – έλεγχος αιτίων (root-cause analysis) των μη συμμορφώσεων.
 • Κατάρτιση πλάνου διορθωτικών ενεργειών
 • Αξιολόγηση και Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας – Εφαρμογή διαδικασιών μέτρησης και παρακολούθησης ποσοτικών, ποιοτικών δεικτών και κλινικής αποτελεσματικότητας με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του οργανισμού (Δείκτες ποιότητας, Κλινική Διακυβέρνηση, Δείκτες απόδοσης (KPIs))

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης & Ένταξη σε Μητρώο

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian εκ του καταστατικού της λειτουργίας του παρέχει πιστοποίηση εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευομένων σε θέματα Λειτουργίας Γραφείου Ποιότητας– Διενέργειας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων στην Υγεία. Για να δείτε τους ήδη εγγεγραμμένους, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Υπεύθυνοι Τμημάτων και Γραφείων Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες του Τομέα Υγείας
 • Σύμβουλοι – Εσωτερικοί και Εξωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας και λοιπών συναφών πεδίων

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@eiqsh.eu