Διάρκεια: 2 ημέρες- 15 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό

 

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι επαγγελματίες θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα καθαρισμού, απολύμανσης και υγιεινής στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης. Πρόκειται για πρόγραμμα που οδηγεί σε πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και εξειδίκευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024.

Στόχοι Εκπαίδευσης

 • Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τα ακόλουθα σημαντικά θέματα:
 • Κατανόηση των αρχών και των προϋποθέσεων του επιπέδου υγιεινής και της ασφάλειας του νοσοκομειακού περιβάλλοντος
 • Αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας των ασθενών σε σχέση με τις συνθήκες και το επίπεδο καθαριότητας των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης
 • Βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προτύπων καθαρισμού, υγιεινής και οργάνωσης στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
 • Βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προτύπων ελέγχου απολύμανσης και λοιμώξεων στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
 • Διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, των μονάδων υψηλού κινδύνου, διαχείριση καθαρισμού εργαστηρίων, και ιατρικών συσκευών, καθώς και καθαρισμός και απολύμανση των κρίσιμων επιφανειών
 • Αξιολόγηση και ενίσχυση / βελτίωση του καθαρισμού και της υγιεινής στα νοσοκομεία
 • Πρακτικές συνεχους βελτίωσης

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Οι υπεύθυνοι ελέγχου καθαριότητας και οι νοσηλευτές/ υπεύθυνοι ελέγχου λοιμώξεων στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
 • Υπεύθυνοι ποιότητας σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης
 • Σύμβουλοι ποιότητας που έχουν εμπειρία στην ανάπτυξη QMS στον Τομέα της Υγείας
 • Επαγγελματίες υγείας – εμπειρογνώμονες στον τομέα της δημόσιας υγείας, που επιθυμούν να ασχοληθούν με το εν λόγω αντικείμενο
 • Ελεγκτές συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας