Διάρκεια: 5 ημέρες- 40 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Επίπεδο: Γενικό

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ η οποία δημοσιεύθηκε το έτος 2017, η Ασφάλεια Ασθενών αποτελεί πλέον έναν από τους κρισιμότερους Στρατηγικούς Άξονες και Στόχους των Εθνικών Συστημάτων Υγείας, παγκοσμίως, για τις επόμενες δεκαετίες. Στο παρελθόν, καθώς η ιατρική τεχνολογία και τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα εξελίσσονταν και ταυτόχρονα το επίπεδο της ιατρικής και της υγειονομικής περίθαλψης ενισχύονταν, ολοένα και περισσότερο επικρατούσε η άποψη πως η φροντίδα ήταν a priori ασφαλής (Berwick 2016). Ανεπιθύμητα αρνητικά κλινικά αποτελέσματα που συνδέονται με επιπλοκές ή συννοσηρότητες, θεωρούνταν μεμονωμένα και σπάνια συμβάντα.

Ωστόσο, αυτή η υπόθεση αναφορικά με την ασφάλεια άρχισε να τίθεται υπό αμφισβήτηση τη δεκαετία του ’80 και του ’90, καθώς τα ανεπιθύμητα συμβάντα και οι δυσμενείς συνέπειες από αστοχίες της υγειονομικής περίθαλψης διερευνήθηκαν με πιο δομημένο και επιστημονικό τρόπο. Διάφορες μελέτες και εκθέσεις όπως το To Err is Human (IOM, 1999), η Μελέτη του Αυστραλιανού οργανισμού για την ποιότητα στην υγειονομική περίθαλψη (Wilson et al 1995) και παρόμοιες αναφορές σε ευρωπαϊκές χώρες, αποκάλυψαν ότι ένας στους δέκα νοσηλευόμενους ασθενείς υφίσταται αδικαιολόγητη –και ενδεχομένως αποφευκτέα- βλάβη και ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών πεθαίνει εξαιτίας αστοχιών ή ανεπιθύμητων παρενεργειών της ιατρικής περίθαλψης. Η μη ασφαλής φροντίδα και η επακόλουθη βλάβη του ασθενούς δεν είναι απλώς αποτέλεσμα επισφάλειας της ανθρώπινης, αλλά κατά κύριο λόγο το αποτέλεσμα των αποτυχιών του συστήματος στον τρόπο με τον οποίο η υγειονομική φροντίδα οργανώθηκε και συντονίστηκε. Επιπλέον, μεγάλο μέρος αυτής της βλάβης θεωρήθηκε ότι μπορεί να αποφευχθεί.

Οι αστοχίες του συστήματος περίθαλψης και η επακόλουθη βλάβη των ασθενών οδηγεί άμεσα στην ανάγκη για πρόσθετη θεραπεία, περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις, (επαν) είσοδο στο νοσοκομείο ή παρατεταμένη νοσοκομειακή διαμονή και άλλη πρόσθετη χρήση ανεπαρκών πόρων υγειονομικής περίθαλψης. Ως βλάβη του ασθενούς θεωρείται οποιαδήποτε ακούσια και περιττή βλάβη που προκαλείται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης ή συμβάλλει στην παροχή της. Αυτό περιλαμβάνει την απουσία ενδεικνυόμενης ιατρικής περίθαλψης. Ένα ανεπιθύμητο συμβάν είναι ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια της περίθαλψης που έχει ως αποτέλεσμα βλάβη του ασθενούς. Συχνοί τύποι αρνητικών συμβάντων (που καθορίστηκαν ως πρωταρχικοί στόχοι από τον ΠΟΥ-ΟΟΣΑ)
– Λάθη φαρμακευτικής αγωγής
– Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις / λοιμώξεις σχετιζόμενες με την υγειονομική περίθαλψη
– Πτώσεις ασθενών
– Φλεβική θρομβοεμβολή (VTE) – περιλαμβάνει θρόμβωση βαθιάς φλέβας (DVT) ή τη πνευμονική εμβολή (PE)
– Διαγνωστικά σφάλματα (εσφαλμένη ή καθυστερημένη διάγνωση)
– Θάνατος κατά τη διάρκεια παρεμβάσεων με τυπικά χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι επαγγελματίες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για να σχεδιάσουν, να συντονίσουν, να αναπτύξουν, και να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά το Σύστημα Πρόληψης Κινδύνων Ασθενών και Ασφάλειας Ασθενούς στην υγειονομική περίθαλψη. Πρόκειται για πρόγραμμα που οδηγεί σε πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και εξειδίκευσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024.

Στόχοι Εκπαίδευσης

 • Αξιολόγηση και συστημική διαχείριση των κινδύνων/ρίσκων
 • Διαδικασίες Διαχείρισης Ασθενών και Κατανεμημένων Κινδύνων (Σε Ασθενείς / Εξωτερικά Ιατρεία / Κλινικές/ Διαγνωστικά Τμήματα)
 • Μεθοδολογίες – ρόλοι και ευθύνες για τη διαχείριση κινδύνων των ασθενών στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης
 • Διεγχειρητική ασφάλεια
 • Καταστάσης Ετοιμότητας- Διαχείριση έκτακτης ανάγκης
 • Συστήματα καταγραφής κρίσιμων περιστατικών και αρνητικών συμβάντων – Εργαλεία ενεργοποίησης και διεθνείς μέθοδοι (IHI)
 • Συχνοί τύποι αρνητικών συμβάντων (που καθορίστηκαν ως πρωταρχικοί στόχοι από τον ΠΟΥ-ΟΟΣΑ)

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας
 • Επαγγελματίες που ασχολούνται με την οργάνωση και λειτουργική διαχείριση κλινικών και διαγνωστικών τμημάτων
 • Υπεύθυνοι Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας