(ΠΗΓΗ BMC Public Health)

Το 2019 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα έρευνας βιβλιογραφίας με τη συστηματική καταγραφή σχετικών καταχωρήσεων στις επιστημονικές βάσεις Medline και Web of Science για την ανεύρεση εκθέσεων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας εφαρμογής Συμπράξεων Δημόσιου- Ιδιωτικού Τομέα στην Υγεία (ΣΔΙΤ) αναφορικά με την επίπτωση στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

Έχουν διεξαχθεί συνολικά 36 μελέτες που αξιολόγησαν 25 ΣΔΙΤ. Οι αξιολογήσεις που ήταν θετικές για την αποτελεσματική χρήση των ΣΔΙΤ και τη θετική επίδραση στο αποτέλεσμα των υπηρεσιών υγείας ταξινομούνταν συχνότερα ως «μη ανεξάρτητες» και κακής ποιότητας. Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικές αξιολογήσεις ήταν πιο συχνές στις περιπτώσεις όπου οι ΣΔΙΤ περιλάμβαναν έναν ιδιωτικό εταίρο με υψηλό δυναμικό και ανταγωνιστικό (ή με σύγκρουση συμφερόντων) επί των δραστηριοτήτων υγείας στις οποίες μετείχε.

Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των ‘’επιχειρησιακών’’ σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην προαγωγή της υγείας και η βάση τεκμηρίωσης προς το παρόν αντικατοπτρίζεται από μη ανεξάρτητες αξιολογήσεις. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι φορείς δημόσιας υγείας θα πρέπει να απέχουν από τη σύναψη συμφωνιών με τους κλάδους των οποίων τα επιχειρηματικά συμφέροντα έχουν υψηλό δυναμικό ανταγωνισμού με τις δραστηριότητες της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Για περισσότερα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

In 2019, the results of a bibliography research were published after reporting relevant entries in the Medline and Web of Science databases to find scientific reports evaluating the effectiveness of Public-Private Partnerships in Health (PPPs) with regards to the health impact on human populations.

In the frame of 36 studies a total of 25 PPPs have been evaluated. Assessments that were positive for the effective use of PPPs and the positive impact on health care outcomes were more often classified as ‘non-independent’ and of poor quality. On the other hand, negative ratings were more common where PPPs included a high-potential and competing private partner in the health activities in which they participated.

There is still a lack of credible evidence to support the effectiveness of public-private interaction and relationships in health promotion, and the evidence is currently reflected by non-independent evaluations. The study concludes that public health bodies should refrain from concluding agreements with sectors whose business interests have a high potential for competition in the health service activities undertaken.