Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας δεν είναι κάτοχος του κάτωθι υλικού.

Key Performance Indicators to be monitored (clinical management), 2020 (Πηγή: Digital Environment for Cognitive Inclusion)
25 Healthcare Metrics & KPIs To Begin Tracking Today, 2018 ( Πηγή: ClearPoint Strategy)
2018-19 Outcome Based Management Key Performance Indicator Data Definition Manual, 2019 (Πηγή: Goverment of Western Australia, Department of Health)
Anaesthesia clinical outcomes, 2020 (Πηγή: NHS)
DEVELOPING KEY PERFORMANCE INDICATORS A TOOLKIT FOR HEALTH SECTOR MANAGERS , 2013 (Πηγή: USAID)