Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian ιδρύθηκε με κινητήριο δύναμη την αγάπη για τις υπηρεσίες υγείας και τους εξυπηρετούμενους από τα Συστήματα Υγείας,  με σκοπό να κινητοποιήσει, να αποτελέσει μηχανισμό μεταρρύθμισης των υπηρεσιών, να μεταδώσει γνώση

 

Από Επαγγελματίες Υγείας για τους Επαγγελματίες των Υπηρεσιών Υγείας και τον Πολίτη- Ασθενή

 

Τα μέλη του Ινστιτούτου υπηρετώντας τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης στον Τομέα Υγείας (Sustainable Development Goals) και την επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης (UHC) οραματίζονται να αποτελέσουν τους φορείς διαμόρφωσης και μετάδοσης τεχνογνωσίας μέσα από την εγκαθίδρυση ενός διεθνούς δικτύου για τη βελτίωση της ‘αξίας’ και της ‘ποιότητας’ των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο θεραπευτικού αποτελέσματος, ασφάλειας, διαχειριστικής απόδοσης τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό/εθνικό/ διεθνές επίπεδο.

Για τους Ιδρυτές και τα Μέλη του Ινστιτούτου, ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας σημαίνει έγκαιρη παροχή της βέλτιστης και κατάλληλης, εξατομικευμένης διαθέσιμης περίθαλψης στον ασθενή εξασφαλίζοντας το βέλτιστο κλινικό και ολιστικό αποτέλεσμα, με ασφάλεια και προστιθέμενη αξία –Value Based Healthcare (δηλαδή, την παροχή περίθαλψης η οποία καλύπτει εξατομικευμένα τις ψυχοσωματικές ανάγκες του ασθενή και παρέχεται στον κατάλληλο χρόνο, με τον ενδεδειγμένο τρόπο, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και σύμφωνα με τους τεκμηριωμένους κανόνες της επιστήμης- evidence –based care και της ασθενοκεντρικής φροντίδας –patient centered care).

Για το πλήρες κείμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Ινστιτούτου πατήστε εδώ.
 

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο στοχεύει να αποτελέσει τον μοχλό εκκίνησης και το μηχανισμό υποστήριξης σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής και παρακολούθησης σύγχρονων πολιτικών και προγραμμάτων υγείας σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό, αλλά και τοπικό με τη διασφάλιση εναρμόνισής τους με τις αρχές και στρατηγικές των διεθνών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και οι Επιστημονικές Ενώσεις του Τομέα Υγείας.

 
Παράλληλα, το Ινστιτούτο Avedis Donabedian παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες στους επαγγελματίες υγείας ή επαγγελματίες που σχετίζονται με τον Τομέα Υγείας να εκπαιδευτούν ή να εκπαιδεύσουν, να συνεργαστούν και να εμπνευστούν από τους συνεργάτες του Ινστιτούτου από όλο τον κόσμο. Τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επαγγελματιών (θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης) στοχεύουν στην εξειδίκευση και επιμόρφωση ή την απόκτηση χρήσιμων και κρίσιμων νέων δεξιοτήτων στοχεύοντας στην περαιτέρω ώθηση των επαγγελματιών δίνοντας τη δυνατότητα υιοθέτησης evidence-based διεθνών βέλτιστων πρακτικών σε διάφορα αντικείμενα του Κλάδου.
 
Το Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών για να καλύψει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης που στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001 & ISO 27001 και έχει αναπτύξει συγκεκριμένες Πολιτικές όπως: