Διάρκεια: 2 ημέρα- 16 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Επίπεδο: Γενικό

Η Υγειονομική Περίθαλψη συνιστά μία Διεπιστημονική, ομαδική διεργασία η οποία οφείλει να διέπεται από ορθή ανταλλαγή και διαχείριση αντικειμενικών και αξιόπιστων πληροφοριών που σχετίζονται με την κατάσταση του ασθενή. Με την πιστή τήρηση και καταγραφή αυτής της πληροφορίας διασφαλίζεται η συνέχεια και η αποτελεσματικότητα της φροντίδας του ασθενή, η πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων και η αποφυγή σφαλμάτων. Ένα σημαντικό ποσοστό των ανεπιθύμητων συμβάντων στις δομές υγείας οφείλονται σε ελλείμματα επικοινωνίας μεταξύ ιατρικού νοσηλευτικού και εργαστηριακού προσωπικού. Ο φάκελος (ιατρικός ή φάκελος νοσηλείας) οφείλει να περιέχει ακριβή λεπτομερειακά στοιχεία ώστε να εφαρμοσθεί με ακρίβεια το θεραπευτικό πρόγραμμα και να υλοποιηθεί βάσει αντικειμενικών στοιχείων η αξιολόγηση του ασθενή με σκοπό να ληφθούν οι κατάλληλες κλινικές αποφάσεις.

Η σημασία της σωστής συμπλήρωσης και διαρκούς ενημέρωσης του Ιατρικού φακέλου είναι ένα μείζον θέμα στην Ιατρική Κοινότητα.

Τα Ιατρικά Αρχεία:

 • Διευκολύνουν την φροντίδα των ασθενών
 • Επιτρέπουν στον οποιονδήποτε Ιατρό, Νοσηλευτή ή άλλο επαγγελματία υγείας να κατανοήσει την κατάσταση των ασθενών των οποίων αναλαμβάνει την φροντίδα τους
 • Προσφέρουν την βάση για την σωστή διερεύνηση των περιστατικών ώστε να πετύχουν την καλύτερη θεραπεία
 • Προσφέρουν μία μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ των μελών μίας Κλινικής
 • Ικανοποιούν τις Νομικές και ηθικές υποχρεώσεις προς τον ασθενή, το Νοσοκομείο αλλά και τις Νομοθετικές απαιτήσεις για σαφή και ευανάγνωστα αρχεία.
 • Λειτουργούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση μελλοντικής αμφισβήτησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και πράξεων.

Η ηλεκτρονική καταγραφή Ιατρικών αρχείων (EMRs) προσφέρει το πλεονέκτημα της άμεσης πρόσβασης στον Ιατρικό Φάκελο ασθενούς από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο ενδιαφερόμενο.

Το πρόγραμμα κατάρτισης αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών στον χώρο της Υγείας, του ελέγχου ιατρικών πράξεων αλλά και στον χώρο της Ποιότητας, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών δημιουργίας, τήρησης, καταγραφής και ελέγχου πληρότητας και ακρίβειας φακέλου ασθενών. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος θα αναδειχθεί η σημασία της καταγραφής των κρίσιμων πληροφοριών, ο ενδεδειγμένος τρόπος τήρησης του φακέλου και ταυτοποίησης τoυ επαγγελματία υγείας στην καταχώρηση των πληροφοριών. Τέλος, επεξηγείται με σαφήνεια ο μηχανισμός του clinical- medical audit και ο τρόπος αξιοποίησής του για την εσωτερική λειτουργία των δομών υγείας αλλά και ο ρόλος του στις συνεργασίες με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς- ασφαλιστικές εταιρείες.

 

Στόχοι Εκπαίδευσης

 • Πληροφορία στην Υγεία, Ιατρική Πληροφορία
 • Εισαγωγή στον Ιατρικό Φάκελο, ορισμοί
 • Περιεχόμενα Ιατρικού Φακέλου
 • Νομοθετικό πλαίσιο
 • Ασφάλεια & ποιότητα της πληροφορίας
 • Διαχείριση της πληροφορίας, χρήστες, δικαιώματα χρηστών
 • Φύλαξη Ιατρικού φακέλου
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος, εισαγωγή, χαρακτηριστικά, είδη
 • Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου
 • Μειονεκτήματα ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου
 • Προστασία δεδομένων Υγείας
 • Medical Audit(Ιατρικός Έλεγχος), βασικές Αρχές, λειτουργία Τμήματος Medical Audit

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες που απασχολούνται στον Τομέα Υγείας
 • Σύμβουλοι – Εσωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Υπεύθυνοι Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας