Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Ασφάλειας Ασθενών και να σας καλέσουμε όπως συνυπογράψετε τη σχετική Ιδρυτική Διακήρυξη ως βασικός συντελεστής / stakeholder των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στη χώρα. Η δημιουργία Δικτύου Ασφάλειας Ασθενών συνιστά, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης Ασφάλειας Ασθενών (2021-2030) του ΠΟΥ, υποχρέωση ΌΛΩΝ των χωρών- μελών του προκειμένου για την αποτελεσματική εναρμόνισή τους με τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις.

Κεντρικό όραμα για την ίδρυση του Δικτύου είναι η προάσπιση της ασφάλειας των εξυπηρετούμενων από τις υπηρεσίες υγείας και η αναβάθμιση των υπηρεσιών σε ένα επίπεδο λειτουργίας όπου οι ασθενείς και οι ωφελούμενοι της υγειονομικής φροντίδας είναι απαλλαγμένοι από επισφαλή συμβάντα και βλάβες.

Τον Ιούνιο του 2019 στο σχέδιο Πολιτικών Υγείας ‘’Improving healthcare quality in Europe Characteristics, effectiveness and implementation of different strategies’’ το οποίο εκπονήθηκε για τους ΠΟΥ και ΟΟΣΑ με τη συνδρομή του European Observatory in Health Systems and Policies, η Ασφάλεια των ωφελούμενων των Συστημάτων Υγείας ορίζεται, ως βασική παράμετρος και απαίτηση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αναβάθμισης του επιπέδου των υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τη Διακήρυξη των ΟΟΣΑ, ΠΟΥ και Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία δημοσιεύτηκε το 2018 με τίτλο ‘Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας – Μια παγκόσμια επιτακτική απαίτηση για τη διασφάλιση της οικουμενικής κάλυψης των υγειονομικών αναγκών’’, είναι επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ η υιοθέτηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για ασφαλέστερη ασθενοκεντρική φροντίδα μέσα από υπηρεσίες  βασισμένες στην πραγματική αξία τόσο για τον πολίτη όσο και για το Σύστημα Υγείας. Μεταξύ άλλων ζωτικών παρεμβάσεων για τη μεταρρύθμιση των Συστημάτων Υγείας συγκαταλέγονται η εφαρμογή πολιτικών συμμετοχής των ασθενών στις αποφάσεις για τη φροντίδα τους αλλά και η συνδρομή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στα θέματα ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian και τα μέλη του, υπηρετώντας τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης στον Τομέα Υγείας (Sustainable Development Goals) και την επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης (UHC), οραματίζονται να αποτελέσουν τους φορείς διαμόρφωσης και μετάδοσης τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της ‘αξίας’ και της ‘ποιότητας’ των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο θεραπευτικού αποτελέσματος, ασφάλειας, διαχειριστικής απόδοσης τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ο πρωταρχικός σκοπός του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου είναι η προώθηση, ανάδειξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών και εργαλείων για τη διασφάλιση και διαρκή προαγωγή και βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας στη φροντίδα υγείας μέσα από τις υπηρεσίες διάχυσης γνώσης και συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχει.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο στοχεύει να αποτελέσει τον μοχλό εκκίνησης και υποστήριξης σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης σύγχρονων πολιτικών και προγραμμάτων υγείας σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό, αλλά και τοπικό με τη διασφάλιση εναρμόνισής τους με τις αρχές και στρατηγικές των διεθνών οργανισμών, όπως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΟΟΣΑ, το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και οι Επιστημονικές Ενώσεις του Τομέα Υγείας.

Το αρχείο που ακολουθεί αποτυπώνει τους στόχους, το όραμα και την αποστολή του Εθνικού Δικτύου Ασφάλειας Ασθενών/ωφελούμενων καθώς και το περίγραμμα των αρχών λειτουργίας και έχει δημοσιευθεί προς Δημόσια Διαβούλευση.

Για να δείτε το κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς να αφήσουν τα σχόλιά τους στο παράθυρο  «Αφήστε το μήνυμά σας».