Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Avedis Donabedian, και η εταιρεία IQVIA HELLAS έχουν την τιμή να υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διασφάλιση Ποιότητας, τα διεθνή εργαλεία Ποιότητας και τις διεθνείς δράσεις για την Ασφάλεια Ασθενών, σε στελέχη του Συστήματος Υγείας με κύριο του Έργου τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) 

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην κατεύθυνση υλοποίησης του Εθνικού Πλάνου Δράσης για την Ποιότητα στην Υγεία το οποίο εντάσσεται μεταξύ των στρατηγικών δράσεων του Οργανισμού που υλοποιούνται ως «Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). 

Με την υλοποίηση μιας σειράς εκπαιδευτικών εργαστηρίων που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των στελεχών του τομέα της Υγείας επιχειρείται η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Συστήματος Υγείας για την υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγειονομικής Περίθαλψης, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και καθολικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα 

Στα εργαστήρια συμμετέχουν στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Υπουργείου Υγείας, ΥΠΕ, Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., Νοσοκομείων και λοιπών φορέων του Υ.Υ. όπως ΕΟΔΥ, ΗΔΙΚΑ, ΚΕΤΕΚΝΥ), οι οποίοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή του Οδικού Χάρτη για τη Διασφάλιση Ποιότητας και της Ασφάλειας Ασθενών στο Σύστημα Υγείας. Σε συνέχεια συμμετοχής τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες πιστοποιούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση μετά από διαδικτυακές εξετάσεις. 

Τα δύο πρώτα τριήμερα εργαστήρια εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν στις 31 Μαΐου, 3 και 4 Ιουνίου 2024 με θεματολογία «Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας» και στις 12, 13 και 14 Ιουνίου 2024 με την ευρεία θεματολογία «Εργαλεία Ποιοτικού Ελέγχου». Το 3ο τριήμερο εργαστήριο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο με θεματολογία «Αρχές και πολιτικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας», στο οποίο θα παρουσιαστεί το παραδοτέο της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη του Οδικού Χάρτη και Εκτελεστικού Σχεδίου για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη χώρα σε ευρεία κλίμακα». 

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης των προτεραιοτήτων του Σχεδίου Δράσης για τη Διασφάλιση Ποιότητας και την Ασφάλεια Ασθενών στην Ελλάδα θα διενεργηθεί, επίσης, Μελέτη Delphi με στόχο να δημιουργηθεί το πλαίσιο συζήτησης στο επόμενο βήμα της Δράσης που είναι η διενέργεια διήμερων εργαστηρίων σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια με τη συμμετοχή των Διοικήσεων των  ΥΠΕ, στελεχών των μονάδων υγείας και επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τις αρχές και  τις πολιτικές της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας.  

Η συγκεκριμένη Δράση «Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της Υγείας για την επιτυχή υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Υγεία» εντάσσεται στην Πράξη «Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5180919 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της Δράσης (Measure) «Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).