Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας δεν είναι κάτοχος του κάτωθι υλικού.

Global Patient Safety action Plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care, WHO 2021 (Πηγή: ΠΟΥ)

Patient Safety Incident Reporting and Learning Systems, WHO 2020 (Πηγή: ΠΟΥ)

Improving the quality of health services – tools and resources, WHO 2018 (Πηγή: ΠΟΥ)

Εγχειρίδιο Εφαρμογής της Λίστας Ελέγχου για την Ασφάλεια στις Χειρουργικές Επεμβάσεις, 2009 (Πηγή: ΠΟΥ)

Guidelines for Critical Incident Reporting, 2010 (Πηγή: Excellent Care for All)

Manual on the management, maintenance and use of blood cold chain equipment, 2005 (Πηγή: ΠΟΥ)

Measuring Patient Safety, 2018 (Πηγή: ΟΟΣΑ)

Patient safety assessment manual, 2016 (Πηγή: ΠΟΥ)

The Economics of Patient Safety, 2017 (Πηγή: ΟΟΣΑ)

Basics of radiation protection, 2004 (Πηγή: ΠΟΥ)

National Healthcare Safety Network (NHSN) Patient Safety Component Manual, 2010 (Πηγή: CDC)

Global Patient Safety Action Plan 2021–2030 Towards eliminating avoidable harm in health care, 2021 (Πηγή: ΠΟΥ)

Quality Health Services A Planning Guide, 2020 (Πηγή: ΠΟΥ)

Strengthening health systems resilience. Key concepts and strategies, 2020 (Πηγή: ΠΟΥ)

Handbook for national quality policy and strategy – A practical approach for developing policy and strategy to improve quality of care, 2018 (Πηγή: ΠΟΥ)

Delivering quality health services, a global imperative for universal health coverage, 2018 (Πηγή: ΠΟΥ, OOΣΑ, World Bank)

Monitoring the Building Blocks of Health Systems, A Handbook of Indicators and their measurement strategies, 2017 (Πηγή: ΠΟΥ)

Patient Safety_Making health care safer, 2017 (Πηγή: ΠΟΥ)

Culture as a cure_Assessments of patient safety culture in OECD countries, 2020 (Πηγή: ΟΟΣΑ)

System governance towards improved patient safety_Key functions, approaches and pathways to implementation, 2020 (Πηγή: ΟΟΣΑ)

Performance measurement systems in the health sector and their budgetary implications, 2019. (Πηγή: ΟΟΣΑ)

The Economics of Patient Safety_Strengthening a value-based approach to reducing patient harm at national level, 2017 (Πηγή: ΟΟΣΑ)