Διάρκεια: 1 ημέρα- 6 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό

.Σήμερα η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει σε μια τάση απάλειψης της διαφορετικότητας και σύγκλισης μεταξύ των διαφορετικών αντιλήψεων. Ωστόσο, κάθε χώρα έχει έναν μοναδικό, συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, ενεργούν, σκέφτονται και αντιμετωπίζουν την καθημερινότητά τους.

“Πολιτισμός” είναι όλα αυτά τα συστατικά που συμβάλλουν στο σχηματισμό μιας κοινής σκέψης και δράσης σε έναν κοινό τόπο. Πιο συγκεκριμένα, ο πολιτισμός είναι οι συνήθεις (γραπτές ή προφορικές) δεξιότητες, τα έθιμα, οι παραδόσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, οι κοινές πεποιθήσεις, οι νόμοι (που αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά κάθε έθνος επίσημα) και η ιστορία.

Η γλώσσα και, κατά συνέπεια, η επικοινωνία αποτελούν τις κύριες πολιτιστικές αξίες ενός ατόμου. Όλα τα λεκτικά και μη λεκτικά στοιχεία που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι κατά την συναναστροφή τους με άλλους, συμβάλλουν σε έναν ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο επικοινωνίας. Η γλώσσα του σώματος, όπως κινήσεις, εκφράσεις του προσώπου, στάση του σώματος και πολλά άλλα, μπορεί να βελτιώσουν την διαισθητική ερμηνεία της επικοινωνίας κατά τη συναναστροφή και αλληλεπίδραση.

Πολιτισμική ενσυναίσθηση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στοχεύει να επισημάνει τη σημασία της ευαισθησίας στις διαπολιτισμικές διαφορές και τον τρόπο μεγιστοποίησης των ωφελειών από μια εξατομικευμένη προσέγγιση στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, ο στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να εισαγάγει τις έννοιες και τις πτυχές που συνθέτουν την πολιτισμική ταυτότητα κάθε ατόμου και να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να γίνουν πιο ευαίσθητοι και πιο αποτελεσματικοί στις διαπολιτισμικές επαφές και αλληλεπιδράσεις.

Στόχοι

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 • Παρουσίαση των εννοιών, αλλά και της αναγκαιότητας της πολιτισμικής ενσυναίσθησης και της πολυπολιτισμικότητας.
 • Να ενισχυθεί η αναγνώριση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές
 • Προώθηση μιας πολιτισμικά ευαίσθητης συμπεριφοράς στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
 • Παρουσίαση των κύριων πολιτισμών, τα χαρακτηριστικά και τις διαφορές τους
 • Παρουσίαση της κουλτούρας διάφορων θρησκειών
 • Υπέρβαση πολιτισμικών εμπόδιων
 • Παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με την πολιτισμική ταυτότητα των ασθενών
 • Παρουσίαση του σωστού τρόπου αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή όσων χρησιμοποιούν αναπηρικές καρέκλες ή άλλες διατάξεις ατομικής μετακίνησης.
 • Διαχείριση των συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν σε όλη την εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες που απασχολούνται στον Τομέα Υγείας
 • Σύμβουλοι – Εσωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Υπεύθυνοι Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας