Διάρκεια: 2 ημέρες- 15 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό

Η πρόληψη και μείωση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων αποτελεί μία από τις μείζονες προτεραιότητες των Συστημάτων Υγείας στην Ευρώπη και συγκαταλέγονται μεταξύ των κυριότερων θεμάτων δημόσιας υγείας που εξετάζονται στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ / ΕΕ (2018), Health at a Glance: Europe 2018: Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων εκτιμά ότι 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι προσλαμβάνονται ετησίως από λοίμωξη που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη σε νοσοκομεία οξείας περίθαλψης σε χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία (Suetens et al., 2018) και περίπου 90.000 άνθρωποι στην ΕΕ πεθαίνουν λόγω των έξι πιο συνηθισμένων λοιμώξεων στις μονάδες υγείας (Cassini, 2016). Τουλάχιστον το 20% των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη θεωρούνται ότι μπορούν να αποφευχθούν μέσω καλύτερης πρόληψης και ελέγχου του τρόπου μετάδοσης των λοιμώξεων (Harbath, 2003).

Κατά μέσο όρο στις χώρες της ΕΕ (σταθμισμένος), το 5,5% των ασθενών απέκτησε λοίμωξη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο το 2016-2017. Το ποσοστό ήταν χαμηλότερο στη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Λετονία, τις Κάτω Χώρες και τη Ρουμανία (λιγότερο από 4%) και το υψηλότερο στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και την Κύπρο (περισσότερο από 8%).

Η επιδείνωση των επιπτώσεων των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, οφείλονται στα πολυανθεκτικά βακτήρια, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε επιπλοκές, παράταση παραμονής στο νοσοκομείο ή ακόμα και θάνατο. Η διαχείριση ασθενή με λοίμωξη από πολυανθεκτικά στελέχη εκτιμάται ότι κοστίζει περίπου 8.500€ έως 34.000€ περισσότερο λόγω πρόσθετων ημερών νοσηλείας και πρόσθετου κόστους θεραπείας (ΟΟΣΑ, 2017). Η ακατάλληλη χρήση των αντιβιοτικών συμβάλλει στην ανθεκτικότητα στα πολυανθεκτικά βακτήρια στα νοσοκομεία και στην κοινότητα.
Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις μπορούν να προληφθούν με την εφαρμογή μιας σειράς μέτρων, όπως ορίζονται στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (2009 / C 151/01). Στο νοσοκομειακό επίπεδο, βασικά συστατικά των αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων περιλαμβάνουν:
– τη δημιουργία μιας τοπικής ομάδας ελέγχου των λοιμώξεων
– εκπαίδευση προσωπικού
– χρήση κατευθυντήριων γραμμών βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία/τεκμήρια
– παρακολούθηση των λοιμώξεων και ανατροφοδότηση και
– την αυστηρή διατήρηση της περιβαλλοντικής υγιεινής (WHO, 2016).

Στόχοι Εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν επικαιροποιημένη γνώση αναφορικά με σύγχρονες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρωτόκολλα προς εφαρμογή σχετικά με τα ακόλουθα σημαντικά θέματα:

 • Στοιχεία και Αριθμοί – Πηγές και ενημερωμένες αναφορές
 • Αρχές CDC για την παρακολούθηση των Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων HAI – Επιδημιολογία και στατιστικές μετρήσεις
 • Τύποι και μέθοδοι παρακολούθησης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
 • ESBL (βακτήρια ανθεκτικά σε ευρέως φάσματος Β-λακταμάσες)
 • Νοσοκομειακές λειτουργίες και Λοιμώξεις
 • Ρόλοι και αρμοδιότητες των επιτροπών
 • Διαδικασίες υγιεινής χεριών- Επιτήρηση- Αποτελεσματικότητα
 • Διαδικασία και πρωτόκολλα ελέγχου λοιμώξεων
 • Screening – Πρωτόκολλα Απομόνωσης
 • Αποστείρωση – Ποιοτικός έλεγχος
 • Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και υγιεινής
 • Υπηρεσίες πλυντηρίου και καθαρισμού υποδημάτων
 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων και κουζίνας
 • Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων και επικίνδυνων υλικών

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Νοσηλευτές Λοιμώξεων
 • Ιατροί/ νοσηλευτές υπεύθυνοι- μέλη των Επιτροπών Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων
 • Επαγγελματίες υγείας – εμπειρογνώμονες στον τομέα της δημόσιας υγείας, που επιθυμούν να ασχοληθούν με το εν λόγω αντικείμενο
 • Ελεγκτές συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας