Διάρκεια: 5 ημέρες- 40 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Πιστοποίηση Εξειδίκευσης

Επίπεδο: Γενικό

Το πρόγραμμα κατάρτισης Υπευθύνων Συστημάτων Διαχείριση Ποιότητας-Επιθεωρητών στις υπηρεσίες Υγείας αφορά την εκπαίδευση επαγγελματιών στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών QM στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και την αύξηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας και της ικανοποίησης των ασθενών στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με τη γήρανση του πληθυσμού, την ταχεία εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και την αύξηση του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η διαχείριση της ποιότητας κερδίζει διαρκώς έδαφος στις Υπηρεσίες Υγείας και εφαρμόζεται ως συνώνυμο της ασθενοκεντρικής φροντίδας (καθώς η πελατο-κεντρική προσέγγιση στη διαχείριση ποιότητας σε όλους τους τομείς), καθώς επίσης, της ασφαλούς και αποδοτικής περίθαλψης.

Η αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη διαχείριση των αναγκών των ασθενών καθώς και τη συμμετοχή των ασθενών στη φροντίδα τους που -όπως έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνες- αποτελεί μείζονα παράγοντα της συνολικής κλινικής επίδοσης και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι ανάγκες και προσδοκίες των ασθενών επηρεάζουν την τελική ικανοποίηση, συνολικά.

Η διαχείριση της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη απαιτεί τη στενή συνεργασία επαγγελματιών με ποικίλο επιστημονικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσω της Ανώτατης Διοίκησης θα πρέπει να αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους στο στόχο της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υλοποιώντας τις απαιτούμενες ενέργειες, ξεκινώντας από τον ορισμό υπευθύνου στον ηγετικό ρόλο του Manager Ποιότητας ο οποίος θα συντονίζει τις εφαρμογές του συστήματος και θα εμπνέει όλους τους εργαζομένους για τη συμμόρφωση με τις αρχές του.

Σε αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης οι επαγγελματίες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να παρακολουθήσουν την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και επαρκούς συστήματος διαχείρισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που οδηγεί σε πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και εξειδίκευσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024.

Στόχοι Εκπαίδευσης

 • Κύκλος Διαχείρισης Ποιότητας Plan, Do, Check, Act (PDCA)
 • Βασικά στοιχεία ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η αλληλεξάρτηση μεταξύ της ευθύνης της Διοίκησης, των πολιτικών, των στόχων, του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της μέτρησης, της αναθεώρησης και της συνεχούς βελτίωσης
 • Γνώση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001 Διοίκησης Ποιότητας και του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 15224 για τη Διασφάλιση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και των κοινώς χρησιμοποιούμενων όρων και ορισμών διαχείρισης ποιότητας, όπως αυτοί ορίζονται στα διεθνή πρότυπα
 • Αρχές Διαχείρισης Ποιότητας και Άλλες Βασικές Έννοιες Διαχείρισης Συστημάτων στο χώρο της υγείας
 • Πρόγραμμα Επιθεώρησης/Σημεία ελέγχου Επιθεώρησης/Διορθωτικές ενέργειες και Αναφορά Ελέγχου-επιθεώρησης
 • Μεθοδολογίες επιθεώρησης δομών και μονάδων υγείας
 • Βασικές αρχές της διαχείρισης ποιότητας και της συνεχιζόμενης βελτίωσης των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης
 • Εφαρμογή των αρχών διαρκούς βελτίωσης στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Προσδιορισμός κλινικών και μη κινδύνων και αξιολόγηση και διαχείρισή τους στις μονάδες υγειονομικής περίθαλψης.
 • Εσωτερικός Έλεγχος, Παρακολούθηση των Μετρήσεων (KPIs στις υπηρεσίες υγείας) και εκπόνηση σχεδίων διορθωτικών μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης κινδύνων και την προώθηση της ποιότητας και της ασφάλειας στις υπηρεσίες υγείας.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες που απασχολούνται στον Τομέα Υγείας
 • Σύμβουλοι – Εσωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Υπεύθυνοι Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας