Η Διακήρυξη της Αστάνα του 2018  τόνισε εκ νέου, τη σημασία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και το ρόλο της στην επίτευξη των στόχων της Καθολικής Κάλυψης Υγείας (Universal Health Coverage), στο πλαίσιο της αειφορίας στον Τομέα Υγείας (Sustainable Development Goals) όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Στο άρθρο της εξαιρετικής επιστημονικής ομάδας (CLARKE, L., ANDERSON, M., ANDERSON, R., KLAUSEN, M.B., FORMAN, R., KERNS, J., RABE, A., KRISTENSEN, S.R., THEODORAKIS, P., VALDERAS, J., KLUGE, H. and MOSSIALOS, E.), που δημοσιεύθηκε πρόσφατα , παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση σχετικά με τις οικονομικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τα στοιχεία δείχνουν τις διαφορετικές στρατηγικές και προσεγγίσεις αναφορικά με την κάλυψη αναγκών και τη χρηματοδότηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διακυβέρνηση οι οποίες μπορούν, εάν εφαρμοστούν, να έχουν θετικές οικονομικές επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (όπως χαμηλότερο συνολικό κόστος υγειονομικής περίθαλψης) ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες αποτελεσματικής κάλυψης των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού.

Όπως αναφέρεται στο επιστημονικό άρθρο η εφαρμογή τέτοιων ρυθμίσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη σε βάθος τις πιθανές επιπτώσεις στη συνολική προσβασιμότητας στην υγειονομική φροντίδα αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για περαιτέρω έρευνα, στο αντικείμενο π.χ. των επιπτώσεων της αύξησης της χρηματοδότησης της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή της παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο ευρύτερο οικοσύστημα των Συστημάτων Υγείας.

Για να κατεβάσετε το πλήρες επιστημονικό άρθρο, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Δημοσίευση: CLARKE, L., ANDERSON, M., ANDERSON, R., KLAUSEN, M.B., FORMAN, R., KERNS, J., RABE, A., KRISTENSEN, S.R., THEODORAKIS, P., VALDERAS, J., KLUGE, H. and MOSSIALOS, E. (2021), Economic Aspects of Delivering Primary Care Services: An Evidence Synthesis to Inform Policy and Research Priorities. The Milbank Quarterly. https://doi.org/10.1111/1468-0009.12536