Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, έκλεισε ο κύκλος των εισαγωγικών εκπαιδεύσεων που διοργάνωσε ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγείας (Ο.ΔΙ.ΠΥ. Α.Ε.), και ο οποίος περιλάμβανε:

  • Το πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης των Διοικήσεων του Ε.Σ.Υ. στις Αρχές της Κλινικής Διακυβέρνησης, και
  • Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Υπευθύνων Τμημάτων/Γραφείων Ποιότητας των Δημόσιων Νοσοκομείων.

Την επιστημονική ευθύνη για το περιεχόμενο και την υλοποίηση των δυο προγραμμάτων είχε το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας, Avedis Donabedian.

Ο κύριος σκοπός του κύκλου των εκπαιδεύσεων ήταν να επικοινωνηθούν οι βασικές αρχές της σύγχρονης κλινικής διακυβέρνησης προκειμένου να υποστηριχθούν οι δράσεις ενίσχυσης της ασφάλειας στην υγειονομική φροντίδα, της τυποποίησης των διαδικασιών και της βελτίωσης των λειτουργιών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Στις εκπαιδεύσεις συμμετείχαν, για το πρώτο πρόγραμμα 67 Διοικητές/τριες και Αναπληρωτές/τριες  Διοικητών/τριών του Ε.Σ.Υ. δια ζώσης και 62 από απόσταση, ενώ στο δεύτερο πρόγραμμα εκπαιδεύθηκαν, συνολικά, δια ζώσης 86 υπεύθυνοι Τμημάτων/Γραφείων Ποιότητας των Δημόσιων Νοσοκομείων. Τα προγράμματα εκπαίδευσης υλοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης βασίστηκαν στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, στη βάση μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενώ περιέλαβαν και συζήτηση σε ομάδες (workshops). Βασικοί μοχλοί επιτυχίας των προγραμμάτων αποτέλεσαν η αμεσότητα, η συνεργατικότητα και η ενεργός συμμετοχή όλων μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο που ανέδειξε τις σημερινές σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες υγείας και οι οποίες μπορούν να καταστούν διαχειρίσιμες μόνο μέσα από τη συστηματική χρήση των εργαλείων διασφάλισης της ποιότητας, την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τη στοχοθετημένη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού.

Το σύγχρονο σύστημα Υγείας στην Ελλάδα, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξή του, δεν μπορεί να παραμένει εσωστρεφές αλλά, υιοθετώντας τις καλές πρακτικές άλλων χωρών της Ευρώπης, καλείται μέσα και από το πλαίσιο δράσεων και τους στόχους του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. να ενσωματώσει τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και πρωτόκολλα ασφάλειας στην παρεχόμενη φροντίδα, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά του και την προστιθέμενη αξία στον εξυπηρετούμενο/ασθενή.

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας Υπηρεσιών Υγείας χαιρετίζει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. και δηλώνει την αμετακίνητη βούλησή του να συμβάλει ομοθυμαδόν στο έργο του Οργανισμού. Ταυτόχρονα, στηρίζει κάθε προσπάθεια που προάγει τις υπηρεσίες υγείας και το έργο των επαγγελματιών υγείας.