Ο Δρ. Εμμανουήλ Αλεξανδράκης είναι Οικονομολόγος (Ph.D. University of Texas at Dallas) με περισσότερο από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στη διαμόρφωση πολιτικής και στρατηγικής, με έμφαση στον τομέα της υγείας και της ανάπτυξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Σήμερα διδάσκει ως Adjunct Professor στο MBA International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο τη Στρατηγική και τις Επενδύσεις στον Τομέα Υγείας. Παράλληλα, είναι Επικεφαλής Ανάπτυξης Ερευνών του Ανεξάρτητου Γερμανικού Οικονομικού Ερευνητικού Ινστιτούτου WifOR, που εξειδικεύεται στην έρευνα και ανάλυση επιπτώσεων δραστηριοτήτων στην οικονομία, με παράλληλη ευθύνη τη λειτουργία του γραφείου του Ινστιτούτου στην Αθήνα.

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος στην πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία MSD, με τομέα ευθύνης την Στρατηγική, Επικοινωνία και Εταιρική Ευθύνη της εταιρείας, ενώ έχει υπηρετήσει ως Εμπειρογνώμων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με κύριο αντικείμενο το ελληνικό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς και άλλα αναπτυξιακά και επενδυτικά νομοθετικά ζητήματα . Για ένα μεγάλο διάστημα υπηρέτησε σε θέσεις υψηλής διοικητικής ευθύνης στο δημόσιο τομέα (Ειδικός Γραμματέας Τουριστικής Ανάπτυξης – με συνολική ευθύνη του Υπουργείου κατά την προεκλογική περίοδο –, Διευθύνων Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ιατροφαρμακευτικής και κοινωνικής παροχής των ναυτικών, Οίκος Ναύτου, Συντονιστής στην Επιτροπή ΣΔΙΤ για τις Μεταφορές, στη Διυπουργική Επιτροπή για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών κλπ.). Επίσης, υπήρξε μέλος της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Νόμου και τα τελευταία χρόνια είχε συμμετάσχει  σε πολλές Επιτροπές του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και του PhRMA Innovation Forum (PIF), καθώς και του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, με αντικείμενο την φαρμακευτική καινοτομία, την πολιτική φαρμάκου και την προσέλκυση επενδύσεων. Στον ιδιωτικό τομέα, έχει εργαστεί ως Σύμβουλος πολυεθνικών και Ευρωπαϊκών Έργων, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.  

Τέλος, είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Δικτύου European Innovative Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA), καθώς και Τεχνικός Σύμβουλος στην Επιτροπή Διαφάνειας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υπηρέτησε ως Εμπειρογνώμων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Οικονομία της Υγείας ως παράγοντα βελτίωσης της υγείας και ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ.