Τα σφάλματα κατά τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής παρουσιάζουν σημαντική επίπτωση στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και για την πρόληψή τους επιβάλλονται συγκεκριμένα τυποποιημένα πρωτόκολλα και οδηγίες εργασίας, όπως απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), το ρυθμιστικό δίκτυο της ΕΕ, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση εθνικές αρχές. Το συγκεκριμένο εργαστήριο / σεμινάριο που απευθύνεται σε νοσηλευτές και φαρμακοποιούς έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη στήριξη της εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τον κατάλληλο χειρισμό, την αποθήκευση, τη σήμανση των φαρμάκων καθώς και τις διαδικασίες καταγραφής των συμβάντων λανθασμένης χορήγησης ή των ανεπιθύμητων ενεργειών σχετιζόμενων με τη φαρμακευτική αγωγή.

Απευθύνεται σε Νοσηλευτές/ Φαρμακοποιούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.