Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας ολοκλήρωσε το συμβουλευτικό έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών στην προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ EQAVET-NRPs 2019-2021 που υλοποιεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Εθνικό Σημείο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET).

Σκοπός του έργου ήταν η παρουσίαση μιας καινοτόμου και σύγχρονης πρότασης ανασχεδιασμού του προγράμματος Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» στη βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας, της κεφαλαιοποιημένης τεχνογνωσίας του Ινστιτούτου και των κατευθυντήριων οδηγιών των Διεθνών Οργανισμών για την Υγεία αλλά και για τη Νοσηλευτική ειδικότερα.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση αναβάθμισης μέσω της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής τραυματολογίας» στα πλαίσια του προγράμματος EQAVET-NRPs 2019-2021. Η πρόταση αυτή δίνει έμφαση στη Διασφάλιση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην ανάγκη ανάπτυξης Εθνικών Προτύπων Ποιότητας για την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έγινε ευρεία συστηματική ανασκόπηση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας με σκοπό να αποτυπωθεί μια τεκμηριωμένη και επικαιροποιημένη πρόταση. 

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας & Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας ολοκλήρωσε τα 8 παραδοτέα του έργου και παρέδωσε μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Το υλικό για τη σύνταξη της ολοκληρωμένης πρότασης αποτέλεσαν δημοσιευμένες έρευνες στις βάσεις δεδομένων PubMed, CINAHL, SCOPUS, ΙΑΤΡΟΤΕΚ, Cochrane Library με λέξεις κλειδιά: nursing assistant, VET, quality assurance, curriculum, learning outcomes, conceptual framework, standards of VET και με όλους τους συνδυασμούς τους. Επίσης: (1) αναζητήθηκε η σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, (2) ανασκοπήθηκαν τα προγράμματα σπουδών της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής» σε άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και εκτός αυτής και (3) ανασκοπήθηκαν τα κείμενα των ακολούθων Οργανισμών: του Quality and Safety Education for Nurses (QSEN), του Institute of Medicine της Αμερικής (ΙΟΜ), του UK Nursing and Midwifery Council, του NHS Health Education England, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αρχική εκπαίδευση στη Νοσηλευτική και Μαιευτική, του Διεθνούς Συμβουλίου της Νοσηλευτικής, του ENQAVET και του EQAVET.

Αξιολογήθηκε το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών με βάση το εννοιολογικό πλαίσιο αξιολόγησης CIPP και με τη χρήση SWOT ανάλυσης, από την οποία προέκυψαν αρκετά δυνατά σημεία του προγράμματος και της ειδικότητας εν γένει αλλά και κάποιες αδυναμίες. Η πρόταση αυτή δίνει έμφαση στη Διασφάλιση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην ανάγκη ανάπτυξης Εθνικών Προτύπων Ποιότητας για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Έγινε ευρεία συστηματική ανασκόπηση της ελληνικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας με σκοπό να αποτυπωθεί μια τεκμηριωμένη και επικαιροποιημένη πρόταση. Παρουσιάστηκαν τα βασικότερα βήματα για την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προτάθηκε ο επικαιροποιημένος τρόπος ανάπτυξης του περιγράμματος των μαθημάτων με μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και με δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσει ο/η σπουδαστής/τρια στο τέλος της διδακτικής ενότητας. Προτάθηκε το εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών της ειδικότητας στη βάση των διεθνώς αποδεκτών αξιών και των αρχών της Νοσηλευτικής.

Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει και τα πρότυπα μαθησιακά αποτελέσματα της ειδικότητας Νοσηλευτικής Τραυματολογίας. Ορίστηκαν Πρότυπα και Κριτήρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης.