Διάρκεια: 2 ημέρες- 15 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό

Τι είναι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ);
Η Κοινή Επιτροπή ILO/WHO για την Υγεία στην Εργασία δήλωσε ότι “η Επαγγελματική Υγεία θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση και τη διατήρηση του υψηλότερου βαθμού σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας των εργαζομένων σε όλα τα επαγγέλματα · την πρόληψη των υγειονομικών ατυχημάτων/συμβάντων που προκαλούνται από τις συνθήκες εργασίας · στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται σε παράγοντες που είναι επιβλαβείς για την υγεία · στη δημιουργία ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις φυσιολογικές και ψυχολογικές δυνατότητες των εργαζομένων”.

Η σημασία της (ΥΑΕ) στον τομέα της Υγείας
Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ απαιτητικός, ευαίσθητος και παράλληλα αποτελεί ένα πεδίο υψηλού κινδύνου σε σύγκριση με άλλα εργασιακά περιβάλλοντα του σύγχρονου κόσμου. Οι μονάδες της υγειονομικής περίθαλψης όλο και περισσότερο αντιλαμβάνονται την ανάγκη ανάπτυξης, διαχείρισης και διατήρησης πολιτικών και προγραμμάτων που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Το υγειονομικό προσωπικό περίθαλψης εκτίθεται σε ευρύ φάσμα κινδύνων που προκαλούνται από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον (βιολογικοί και χημικοί παράγοντες, μυοσκελετικές διαταραχές, ψυχοκοινωνικές διαταραχές, μολυσματικοί παράγοντες και απόβλητα κλπ.), και επομένως θα πρέπει να βελτιωθεί, να ενισχυθεί και να προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια του νοσοκομειακού προσωπικού. Το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εκπαιδεύεται ειδικά για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων, να εντοπίζει κινδύνους, να αξιολογεί τα σχετικά ρίσκα και να αποκτά την ικανότητα επικοινωνίας των πιθανών κινδύνων μέσα στον οργανισμό. Η μείωση των επαγγελματικών ατυχημάτων, όχι μόνο μειώνει τον αριθμό των τραυματισμών, των υλικων ζημιών, της νομικής ευθύνης και του οικονομικού κόστους, αλλά και ενισχύει τη συνολική φήμη του οργανισμού και ενισχύει την ικανοποίηση των εργαζομένων.

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να ενισχύσει τη γνώση σχετικά με την πρόληψη κινδύνων και προώθηση ορθών πρακτικών για τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, εστιάζοντας στους πιο σημαντικούς κινδύνους στον τομέα. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη φύση των κινδύνων και για τις μεθόδους αξιολόγησης κινδύνου, και παράλληλα για τα μέτρα πέραν των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Επιπλέον, το σεμινάριο επικεντρώνεται στη σημασία της υγιεινής, των διαδικασιών καταπολέμησης και πρόληψης της μόλυνσης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, σχετικά με τις αρχές διαχείρισης των μεταδοτικών ασθενειών.

Στόχοι Εκπαίδευσης

 • Διευκρίνιση των όρων που αφορούν στην ΥΑΕ
 • Προσδιορισμός του περιβάλλοντος της υγειονομικής περίθαλψης – Προσδιορισμός και αξιολόγηση των κινδύνων και των ρίσκων που συνδέονται με τις δραστηριότητες του χώρου εργασίας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης
 • Επίδειξη της σημασίας της υγιεινής / Γενικές πρακτικές υγιεινής / Ο ρόλος του καθαρισμού και της απολύμανσης
 • Ανάλυση των διαστάσεων της υγείας και της ασφάλειας, έλεγχος των λοιμώξεων και πρόληψη στον τομέα της υγείας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου για τη διαχείριση των κινδύνων αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια στις μονάδες υγείας/Προληπτικά μέτρα κατά των μεταδοτικών ασθενειών και διαχείριση
 • Υποβολή εκθέσεων και διερεύνηση περιστατικών που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στις μονάδες υγείας
 • Μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του χώρου εργασίας στο περιβάλλον.
 • Πρόληψη ατυχημάτων, συστήματα ελέγχου απωλειών και διαχείρισης της υγείας

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Τεχνικοί Ασφαλείας που ασχολούνται με το χώρο των Υπηρεσιών Υγείας
 • Ιατροί Εργασίας/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας που ασχολούνται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειας σε δομές υγείας
 • Επιθεωρητές στις Υπηρεσίες Υγείας
 • Υπεύθυνοι Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας