Μεθοδολογίες Διαχείρισης Κινδύνων στην Υγεία- Καταγραφή και διαχείριση συμβάντων

Aσφαλής διαχείριση και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής του ασθενούς