Το πλαίσιο των δεικτών που χρησιμοποιεί το ΕΣΥ της Μεγάλης Βρετανίας (NHS) με στόχευση την παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης συνίσταται, σε γενικές γραμμές, στην κλινική αποτελεσματικότητα, σε διαστάσεις ασφάλειας και στην αποτύπωση της εμπειρίας του ασθενή. Στις χώρες της Β. Ευρώπης γενικά παρατηρείται η τάση για τη χρήση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων όπως αποτυπώνονται από τον ασθενή (PROM)  καθώς και των δεικτών που αποτυπώνουν την εμπειρία του ασθενή (PREMs) από τη θεραπευτική διαδικασία.

Patient-reported outcome measures and patient-reported experience measures

Το πλαίσιο των δεικτών που χρησιμοποιεί το ΕΣΥ της Μεγάλης Βρετανίας (NHS) με στόχευση την παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης συνίσταται, σε γενικές γραμμές, στην κλινική αποτελεσματικότητα, σε διαστάσεις ασφάλειας και στην αποτύπωση της εμπειρίας του ασθενή. Στις χώρες της Β. Ευρώπης γενικά παρατηρείται η τάση για τη χρήση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων όπως αποτυπώνονται από τον ασθενή (PROM)  καθώς και των δεικτών που αποτυπώνουν την εμπειρία του ασθενή (PREMs) από τη θεραπευτική διαδικασία.

Τι είναι τα PROM και τα PREMs;

Patient-reported outcome measures

Η θεραπευτική αποτελεσματικότητα όπως αναφέρεται από τους ασθενείς. Τα PROM είναι τυποποιημένα, σταθμισμένα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια π.χ. της περιεγχειρητικής περιόδου επιβεβαιώνουν τις αντιλήψεις για την κατάσταση της υγείας τους, το αντιληπτό επίπεδο της ποιότητας ζωής τους καθώς και των περιορισμών που απορρέουν από την κατάστασή τους πριν και μετά την κλινική παρέμβαση και την εφαρμογή της θεραπευτικής διαδικασίας. Τα ερωτηματολόγια δίνονται στους ασθενείς τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων. Εκτός από τα αποτελέσματα σχετικά με το παρεμβάσεις, τα PROM μετρούν τις αντιλήψεις των ασθενών για την υγεία σε σχέση με τη συνύπαρξη μια συγκεκριμένης νοσολογικής κατάστασης. Τα PROMs είναι ένας τρόπος μέτρησης της κλινικής αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας στη φροντίδα των ασθενών. Τα PROM μπορούν να ταξινομηθούν σε γενικά και ειδικά ανά νοσολογική κατάσταση.

Patient-reported experience measures

Τα PREMs συγκεντρώνουν πληροφορίες για τις απόψεις των ασθενών σχετικά με την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια της ιατρονοσηλευτικής τους φροντίδας. Αποτελούν ένδειξη της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών, αν και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως άμεσοι δείκτες ποιότητας. Τα PREMs παρέχονται συνήθως με τη μορφή ερωτηματολογίων. Σε αντίθεση με τα PROM, τα PREMs δεν εξετάζουν τα αποτελέσματα της φροντίδας, αλλά τον αντίκτυπο της διαδικασίας της περίθαλψης και του περιβάλλοντος περίθαλψης στο βίωμα και την εμπειρία της νοσηλείας στον ασθενή π.χ. την επικοινωνία και την αμεσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Διαφέρουν σαφώς από τις έρευνες ικανοποίησης διότι δημιουργούνται έτσι ώστε να παρέχουν αντικειμενικά αξιολογικά στοιχεία απαλλαγμένα από στοιχεία υποκειμενικών κρίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.