Η σύγχρονη πραγματικότητα και η  πολυσχιδής νομική ευθύνη των παρόχων υγείας έχουν καταστήσει εξαιρετικά αναγκαία την πολυδιάστατη και εξειδικευμένη οργάνωση των νομικών τμημάτων προκειμένου να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα διάφορα ζητήματα και να παρέχουν λύσεις και προστασία στο νομικό πρόσωπο. Υπάρχουν παράγοντες που καθιστούν κρίσιμη την εξειδικευμένη και ευέλικτη λειτουργία των κατάλληλων εκείνων διαδικασιών που θα προασπίζουν την τριμερή σχέση παρόχου υγείας- επαγγελματία-  ασθενή και θα προάγουν το αίσθημα εμπιστοσύνης στο νομικό πρόσωπο μειώνοντας, ταυτόχρονα, το οποιοδήποτε ρίσκο που σχετίζεται με το κύρος και την αξιοπιστία του.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η εξειδικευμένη ομάδα του Ινστιτούτου παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης πρωτοκόλλων και σχετικών μηχανισμών στα νομικά τμήματα των νοσοκομείων περιλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τα παρακάτω παραδοτέα:

  1. Έλεγχο και αξιολόγηση υφιστάμενη λειτουργίας και διαδικασιών
  2. Πρωτόκολλο πρόληψης, προετοιμασίας και διαχείρισης clinical claims/ potential clinical claims
  3. Διαμόρφωση πολιτικών, κανόνων και ρόλων σε επίπεδο εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας για τη διαχείριση κρίσεων (Communication plan)
  4. Εκπαίδευση Επιστημονικής Επιτροπής, επιτροπών complaint review και incident investigation, νομικής υπηρεσίας. Case studies για κατανόηση και αποτελεσματική εφαρμογή πρωτοκόλλου

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.