Η προκλητή ζήτηση των υπηρεσιών υγείας, τα προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας, αποθεραπείας και διαγνωστικού ελέγχου, το ανεξέλεγκτο κόστος λειτουργίας των δομών υγείας και τα σφάλματα ή οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τις θεραπευτικές διεργασίες, έχουν αναγνωριστεί ως κρίσιμοι παράγοντες, καθοριστικοί για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων και των πολιτικών υγείας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η υγειονομική περίθαλψη με βάση την αξία είναι ένας κρίσιμος μοχλός του μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης, σήμερα. Οι προσεγγίσεις για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας που βασίζονται στην ‘προστιθέμενη αξία’ οργανώνονται και εφαρμόζονται, πλέον, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο κλινικής αποτελεσματικότητας για τους ασθενείς όσο και σε επίπεδο οικονομικής αξίας.

 

Το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο ενώνει τις δυνάμεις του με το Decision Institute για τη μεταφορά τεχνογνωσίας για θέματα VBHC στην Ελλάδα και Κύπρο.

 

Το The Decision Institute είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός επιχειρησιακής εκπαίδευσης που εδρεύει στην Ολλανδία, ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στο χώρο της Υγείας και υποστηρίζει την υλοποίησή τους μέσα από το διεθνές δίκτυό του. Το Ινστιτούτο προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα συμμετοχικής εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία ή απομακρυσμένα (online σύγχρονη εκπαίδευση), μεταπτυχιακά, MBA και διδακτορικά προγράμματα, workshops κ.λπ.

Η έκθεση ορόσημο του 2017 του ΟΟΣΑ σχετικά με τις “Δαπάνες στην υγεία” παρουσίασε ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με την ακατάλληλη – πλημμελή φροντίδα και τη σπατάλη των διαθέσιμων πόρων στις Υπηρεσίες Υγείας. Η έκθεση τόνισε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των δαπανών για την υγεία “στην καλύτερη περίπτωση, διατίθεται αναποτελεσματικά και στη χειρότερη περίπτωση, η διάθεσή τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως σπατάλη”.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει τον ορισμό της «υγειονομικής περίθαλψης με βάση την αξία (Value-Based HealthCare)», ως μια ολοκληρωμένη έννοια που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: 1. επίτευξη των εξατομικευμένων θεραπευτικών στόχων για τον ασθενή (ατομική θεραπευτική αξία), 2. επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων με τους διαθέσιμους πόρους (αποτελεσματικότητα), 3. δίκαιη κατανομή των πόρων στους ασθενείς (ισότιμη πρόσβαση) και 4.συμβολή της υγειονομικής περίθαλψης στην κοινωνική αλληλεγγύη (κοινωνική αξία).

Η αλυσίδα “προστιθέμενης αξίας’-value chain είναι η αλληλουχία δραστηριοτήτων που εκτελεί μια επιχείρηση ενός κλάδου προκειμένου να προσφέρει ένα προϊόν ή υπηρεσία υψηλής αξίας στην αγορά. Η έννοια του value chain διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Michael Porter το 1985.

Με βάση την έρευνα του καθηγητή Michael Porter, το Value-Based Health Care είναι ένα πλαίσιο για την αναδιάρθρωση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, σε όλο τον κόσμο, με πρωταρχικό στόχο τη ενίσχυση της αξίας της περίθαλψης για τους ασθενείς. Σύμφωνα με τον Porter: “… η επίτευξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους ασθενείς οφείλει να γίνει ο πρωταρχικός στόχος της παροχής υγειονομικής περίθαλψης, με την αξία να ορίζεται ως τα θεραπευτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται ανά δολάριο που ξοδεύεται στην παροχή των υπηρεσιών. Η αξία των φροντίδας της υγείας εξαρτάται από τα αποτελέσματα, όχι από τις εισροές, η αξία στην υγειονομική περίθαλψη μετριέται από τα κλινικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, όχι από τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μετατόπιση της εστίασης από τον όγκο των υπηρεσιών στην αξία τους είναι μια εξαιρετικά σημαντική  πρόκληση ..”(New England Journal of Medicine, 2010) .

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε πώς τα μοντέλα και η φιλοσοφία του VBHC θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στον οργανισμό σας και πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα πιλοτικό έργο στις δικές σας υπηρεσίες.

Εξοικονομήστε πόρους, αυξήστε την κερδοφορία, επιτύχετε βελτιωμένα θεραπευτικά αποτελέσματα και αναβάθμιση της εμπειρίας των ασθενών – Γίνετε πρωτοπόροι στην υγειονομική περίθαλψη προστιθέμενης αξίας, βελτιώστε την ανταγωνιστικότητά σας.