Η αναλυτική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014 προέβαλε τη σημασία της μέτρησης, της αξιολόγησης και της σύγκρισης της ποιότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης σε επίπεδο ΕΕ με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται η διαφάνεια και η γόνιμη ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων προς την κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας τόσο των υπηρεσιών όσο και των εφαρμοζόμενων πολιτικών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 9 Οκτωβρίου 2014).

Το Ινστιτούτο παρέχει πιστοποιημένη επαλήθευση στατιστικών μετρήσεων και αναφορών δεικτών (KPIs) σε ό,τι έχει να κάνει με δεδομένα κλινικής και διαχειριστικής αποτελεσματικότητας και λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας. Ο σκοπός της επικύρωσης δεδομένων είναι να εξασφαλιστεί ένα ορισμένο επίπεδο ποιότητας και αξιοπιστίας των τελικών δεδομένων και στατιστικών αναφορών αποτελεσματικότητας και λειτουργικών επιδόσεων των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Η ποιότητα δεδομένων (data quality) έχει διάφορες διαστάσεις στις επίσημες στατιστικές: σχετικότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα και εγκυρότητα, προσβασιμότητα και σαφήνεια, συγκρισιμότητα, συνοχή, πληρότητα.

Η επικύρωση δεδομένων επικεντρώνεται στις διαστάσεις ποιότητας και αξιοπιστίας που σχετίζονται με τη «δομή των δεδομένων», την προέλευσή τους και τον τρόπο χρήσης τους για την έκδοση στατιστικών αναφορών, την ακρίβεια, τη διαφάνεια και αντικειμενικότητα των δεδομένων, τη συγκρισιμότητα και τη συνοχή, με όλα, δηλαδή τα παραπάνω χαρακτηριστικά σύμφωνα με τους σχετικούς διεθνείς και ευρωπαϊκούς κώδικες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.