Διάρκεια: 2 ημέρες- 8 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό

Η Aσφάλεια αποτελεί έννοια ταυτόσημη με τον όρο της Ποιότητας στον τομέα Υγείας και οφείλει να διέπει ως Μείζονα αρχή τα Συστήματα Διασφάλισης Υπηρεσιών Υγείας.

Στο ολιγόωρο σεμινάριο αναλύονται βασικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας ασθενών και εξηγούνται διεθνή πρωτόκολλα και καλές πρακτικές για τις βασικές περιοχές κινδύνων στο κλινικό, διαγνωστικό και νοσοκομειακό περιβάλλον.

Στόχοι Εκπαίδευσης

  • Αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας των ασθενών αλλά και του επιχειρησιακού κινδύνου στους οργανισμούς του κλάδου υγείας
  • Εφαρμογή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στην υγειονομική περίθαλψη για την πρόληψη σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων
  • Αξιολόγηση και Ενίσχυση της κλινικής αποτελεσματικότητας
  • Συνεχής βελτίωση της κλινικής απόδοσης

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

  • Φοιτητές Επιστημών Υγείας
  • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες που απασχολούνται στον Τομέα Υγείας
  • Σύμβουλοι – Εσωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
  • Υπεύθυνοι Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας