Λειτουργία Γραφείου Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας – Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων στην Υγεία

Φόρτωση Εκδηλώσεις
 • This εκδήλωση has passed.

Λειτουργία Γραφείου Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας – Διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων στην Υγεία

30 Οκτωβρίου 2020 @ 08:00 - 31 Οκτωβρίου 2020 @ 17:00

Τα Γραφεία Ποιότητας μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό άξονα στήριξης των λειτουργικών παρεμβάσεων, της αξιολόγησης και του απαιτούμενου εσωτερικού ελέγχου προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της αποτελεσματικής διαχείρισης και, ταυτόχρονα, μείωσης των κινδύνων που αφορούν στη λειτουργία των υπηρεσιών και τη διαχείριση του ασθενή. Ο ρόλος του υπευθύνου είναι πολυσχιδής και για το λόγο αυτό οι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο ρόλο, θα πρέπει να ενισχύονται με ειδική τεχνογνωσία και συγκεκριμένες δεξιότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τους. Μια σημαντική θεματική ενότητα του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι οι μεθοδολογίες συντονισμού και ελέγχου του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογής των πρωτοκόλλων μέσα στο νοσοκομείο καθώς και η οργάνωση και διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων στις υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Το σεμινάριο καλύπτει τις απαιτήσεις εφαρμογής τόσο των αρχών του ISO 9001:2015 όσο και του EN 15224:2016. (Επεξήγηση: Το 2012 τέθηκε σε ισχύ το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15224 για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο επικεντρώνεται στις αρχές διαχείρισης κινδύνων αναφορικά με την ασφάλεια των ασθενών ενώ παράλληλα στοχεύει στην υλοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών και λειτουργικών συνθηκών στις μονάδες υγείας. Το πρότυπο εφαρμόζεται σε νοσοκομεία και κλινικές, διαγνωστικά κέντρα αλλά και σε ειδικές μονάδες (υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – κλινικές IVF, οδοντιατρικές εγκαταστάσεις/κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας κλπ.), θέτοντας ως πρωταρχικούς στόχους την ασφάλεια των ασθενών, τον εσωτερικό διαρκή έλεγχο καθώς και την ενίσχυση ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης).

 

Στόχοι Εκπαίδευσης

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τα ακόλουθα:

 • Έννοιες Ποιότητα – Επιθεώρηση – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και εφαρμογή τους στις υπηρεσίες υγείας
 • Η έννοια της ασφάλειας των ασθενών, η διαχείριση κινδύνων και η σύνδεσή τους με τη διασφάλιση ποιότητας στους οργανισμούς του κλάδου υγείας
 • Οργάνωση, στόχοι και λειτουργία των Γραφείων Ποιότητας και των γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων των ασθενών
 • Εφαρμογή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου στην υγειονομική περίθαλψη για την πρόληψη σφαλμάτων και ανεπιθύμητων συμβάντων
 • Μεθοδολογίες διενέργειας επιθεωρήσεων (τύποι επιθεώρησης – κατηγορίες – δειγματοληψία)
 • Οδηγίες διενέργειας επιθεώρησης για τον έλεγχο συμμόρφωσης με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας – Σχεδιασμός πλάνου επιθεωρήσεων – αρχές σχεδιασμού και προγραμματισμού
 • Αναγνώριση, ταυτοποίηση, καταγραφή μη συμμορφώσεων – έλεγχος αιτίων (root-cause analysis) των μη συμμορφώσεων.
 • Κατάρτιση πλάνου διορθωτικών ενεργειών
 • Αξιολόγηση και Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας – Εφαρμογή διαδικασιών μέτρησης και παρακολούθησης ποσοτικών, ποιοτικών δεικτών και κλινικής αποτελεσματικότητας με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του οργανισμού.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Υπεύθυνοι Ποιότητας σε Υπηρεσίες Υγείας
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας ή λοιπές ειδικότητες του Τομέα Υγείας
 • Σύμβουλοι – Εσωτερικοί και Εξωτερικοί επιθεωρητές Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022