Διάρκεια: 2 ημέρες – 8 ώρες

Γλώσσα: Ελληνικά & Αγγλικά

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Επίπεδο: Γενικό

Σφάλματα λαμβάνουν χώρα κατά την παροχή ιατρικής φροντίδας σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας (European Commission, 2006). Στην Ελλάδα, η φύση και το συνολικό κόστος των ιατρικών σφαλμάτων δεν μπορεί να προσδιορισθεί με ακρίβεια, εξαιτίας της έλλειψης οργανωμένου πληροφοριακού συστήματος (Riga et al., 2014). Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2014), το 78% των Ελλήνων που συμμετείχαν πιστεύουν πως είναι πιθανό ασθενείς να υποστούν βλάβη κατά την παροχή νοσοκομειακής φροντίδας και το 71% πιστεύουν πως είναι πιθανόν ασθενείς να υποστούν βλάβη από εξωνοσοκομειακή ιατρική φροντίδα. Επιπλέον, το 20% έχουν –είτε οι ίδιοι είτε κάποιο μέλος της οικογένειάς τους- βιώσει δυσμενές συμβάν κατά τη λήψη υπηρεσιών υγείας (European Commission, 2014). Γενικά, το ύψος των αποζημιώσεων που επιδικάζουν τα ελληνικά δικαστήρια για ιατρικά σφάλματα είναι ανησυχητικά υψηλό, με τη συχνότητα και το ποσό της μέσης αποζημίωσης να αυξάνεται δραματικά τα τελευταία χρόνια (Vozikis & Riga, 2008; Riga et al., 2014).

Δεδομένων των ανωτέρω, οι ιατροί καθώς και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας καλούνται να εξοικειωθούν με το νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα με τη σχετική νομοθεσία και νομολογία.

Στόχοι Εκπαίδευσης

 • Κατανόηση βασικών εννοιών/νομικής ορολογίας της ευθύνης (ιατρικό σφάλμα, ζημία, αιτιώδης συνάφεια, κοκ.).
 • Κατανόηση της ευθύνης (αστικής, ποινικής, πειθαρχικής) που ενδέχεται να γεννηθεί κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας, τόσο για φυσικά πρόσωπα (ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες κοκ.) όσο και για Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία)
 • Παρουσίαση των δικαιικών κειμένων που έχουν εκπονηθεί σε εθνικό, διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων της ιατρικής ευθύνης καθώς και της βαρύτητάς τους (ΑΚ, Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, ν. 2251/1994, Σύμβαση Οβιέδο, α.ν. 1565/1939 κοκ.).
 • Παρουσίαση βασικής νομολογίας πολιτικών, διοικητικών και ποινικών δικαστηρίων καθώς πειθαρχικών συμβουλίων, ώστε να γίνει κατανοητή η εφαρμογή των σχετικών κανόνων από τα ελληνικά δικαστήρια
 • Παρουσίαση του θεσμού της Διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης διαφορών ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας/φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και ασθενείς με βάση τον ν. 4640/2019
 • Παρουσίαση της τρέχουσας νομικής πραγματικότητας σχετικά με την ιατρική ευθύνη-παρουσίαση προληπτικών μέσων προστασίας των ιατρών- παρουσίαση πρακτικών μέτρων προετοιμασίας αντιδικίας

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

 • Φοιτητές Επιστημών Υγείας
 • Ιατροί/ Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας
 • Επαγγελματίες που ασχολούνται με την οργάνωση και λειτουργική διαχείριση κλινικών και διαγνωστικών τμημάτων
 • Δικηγόροι/νομικοί που ασχολούνται (ή επιθυμούν να ασχοληθουν) με την ιατρική ευθύνη
 • Φοιτητές Νομικών Σχολών ή Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας