Στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου εξηγούνται τα διεθνή πρότυπα που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής διαδικασίας (προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειρητική) προκειμένου να καταστούν ασφαλείς οι λειτουργικές διαδικασίες μέσω της συστηματοποίησης, της εφαρμογής κλινικών κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων εσωτερικής παρακολούθησης. Σκοπός του σεμιναρίου μέσω των πρακτικών αυτών είναι να εξαλειφθεί ο κίνδυνος «κρίσιμων συμβάντων» όπως επέμβαση σε λάθος όργανο, ακούσια παραμονή ξένου σώματος στον ασθενή, καθώς και άλλων επιπλοκών (π.χ. χειρουργική λοίμωξη, υποθερμία κ.λπ.).

Αναλύονται τα βασικά πρωτόκολλα ασφάλειας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναισθησιολογίας (ESA) και τη Διακήρυξη του Ελσίνκι προς την κατεύθυνση προώθησης και καθιέρωσής του καθώς και ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου εφαρμογής τους.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας του Χειρουργικού Τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.